Šikanovanie v školách

Autor: Ivan Švajlen | 20.1.2020 o 22:15 | Karma článku: 1,73 | Prečítané:  353x

Šikanovanie verzus doberanie. Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Metódy riešenia. Opatrenia na riešenie šikanovania. Chyby pri riešení prípadov šikanovania.  

1. ŠIKANOVANIE V. DOBERANIE

Pri doberaní nerozlišujeme medzi víťazom a porazeným = pomer síl je vyrovnaný. Samotné doberanie prináša radosť a zábavu obom stranám, nikto nepociťuje bolesť ani poníženie vlastnej osoby.

 

DOBERANIE

ŠIKANOVANIE

1. Zámer

Vzájomná zábava, radosť a dobrá nálada.

Ublížiť, zraniť a ponížiť.

2. Motív

Náklonnosť, zblíženie, zoznamovanie, záujem o druhých. Rozpúšťanie napätia v triede a navodzovanie uvoľnenej a pohodovej atmosféry.

Základný tandem – moc a krutosť. Ďalšie motívy prekonávania samoty, zabíjanie nudy, zvedavosť, žiarlivosť, predchádzanie vlastnému týraniu, vykonanie niečoho veľkého.

3. Postoj

Rešpekt k druhému a sebaúcta.

Devalvácia, zneváženie druhého.

4. Citlivosť

Vcítenie sa do druhých.

Tvrdosť a nezľutovanie sa.

5. Zraniteľnosť

Dieťa nie je zvýšene zraniteľné a precitlivené.

Bezbrannosť, obeť sa nevie, nemôže či nechce brániť.

6. Hranice

Obe strany majú možnosť obhájiť svoje osobné teritórium.

Vzájomné vnímanie a rešpektovanie verbálnych a neverbálnych limitov. Pri divokejšom doberaní nikto nepoužije svoju plnú silu alebo silnejší mierni svoje akcie.

Prelamovanie hraníc.

„znásilňovanie“ druhého.

Silnejšia strana neberie ohľad na slabšieho. Obeť dáva najavo, že je jej to nepríjemné, útočníci pokračujú ďalej. Niekedy sadomasochistická interakcia.

7. Právo a sloboda

Rovnoprávnosť účastníkov. Dieťa sa môže brániť a doberanie opätovať, prípadne ho môže zastaviť a vystúpiť z neho.

Bezprávie. Pokiaľ sa dieťa bráni alebo dokonca „zábavou“ oplatí, je tvrdo potrestané.

8. Dôstojnosť

Zachovanie dôstojnosti. Dieťa nemá pocit poníženia. Necíti sa trápne a úboho.

Poníženie ľudskej dôstojnosti. Dieťa je zosmiešňované a ponižované.

9. Emočný stav

Radosť, vzrušenie z hry, ľahké naštvanie. Aj nepríjemné! Ale nie bezmocnosť.

Bezmocnosť. Strach, hanba, bolesť. Nepríjemné a bolestivé prežívanie útoku.

10. Dopad

Podpora sebahodnoty, pozitívna nálada.

Pochybnosti o sebe, úzkosť, nedostatok dôvery, depresia. Dieťa má strach zo školy.

2. METÓDY RIEŠENIA ŠIKANOVANIA

Riaditeľ školy zostavuje tím zamestnancov školy, ktorý navrhuje a zabezpečuje odborný postup pri riešení šikanovania. ALE LEN RIADITEĽ, už nie tím zamestnancov školy, je pri zisťovaní a preverovaní šikanovania povinný:

a) zabezpečiť bezodkladnú pomoc obetiam a ochranu obetí,
b) zabezpečiť dozor v triede, kde sa preveruje šikanovanie,
c) vykonať opatrenia na zabránenie možnej krivej výpovede agresora jeho izoláciou počas preverovania šikanovania,
d) preverovať šikanovanie bezodkladne v čase, keď agresor nie je ešte dohodnutý na spoločnej výpovedi s obeťou, svedkami alebo inými osobami, ktoré na šikanovanie upozornili,
e) zabezpečiť, aby obeť nebola konfrontovaná s agresorom,
f) zabezpečiť zistenie vhodných svedkov a uskutočnenie individuálnych rozhovorov alebo konfrontačných rozhovorov so svedkami,
g) uchováva dôkazy pri podozrení na kyberšikanovanie v spolupráci s koordinátorom informatizácie alebo externým expertom,
h) kontaktovať vo vzťahu k obeti, agresorovi a svedkovi šikanovania ->

- zákonných zástupcov,
- osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa,
- zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu,
- zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ktorom je žiak umiestnený.

i) kontaktovať miestne príslušné centrum,
j) zabezpečiť použitie anonymnej dotazníkovej metódy,
k) viesť písomné záznamy o riešení jednotlivých prípadov šikanovania,
l) zabezpečiť pri rozhovoroch prítomnosť najmenej dvoch pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov,
m) ohlásiť príslušným útvarom Policajného zboru podozrenie na spáchanie priestupku alebo trestného činu.

Komentár: Jeden by si povedal, ako „skvele“ je to legislatívne ošetrené. No ukážte mi jednu školu, kde by riaditeľ postupoval podľa tejto smernice a zavolal by „miestnemu príslušnému centru“ alebo dokonca PZ. Všetko uvedené je vhodne spracované, ale už v úvode si to odporuje, pretože poverený tím pedagogických pracovníkov pri zisťovaní a preverovaní šikanovania na škole má NULOVÉ KOMPETENCIE. Všetko musí riešiť riaditeľ školy. Jeden anonymný dotazník ročne NIČ NEVYRIEŠI. 

Vážení rodičia, zbytočne sa v prípade neuspokojivého vyriešenia prípadného šikanovania vášho dieťaťa budete sťažovať na VÚC-ke, Školskom úrade, Obci, Okresnom úrade. Oni s tým nič nemajú spoločné. Podnet môžete podať Štátnej školskej inšpekcii, ktorá bude následne preverovať napr. dodržanie Smernice o šikanovaní a všetky náležitosti, o ktorých som písal – v kompetencii riaditeľa.

Na riaditeľa sa môžete sťažovať zriaďovateľovi (VÚC, Školský úrad, Obec, Okresný úrad) len pri podozreniach nedodržiavania preneseného výkonu štátnej správy (Zákon č. 596/2003 Z. z., DRUHÁ ČASŤ, RIADITEĽ ŠKOLY A RIADITEĽ ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA).

3. OPATRENIA NA RIEŠENIE ŠIKANOVANIA

OBEŤ

a) odporúčanie vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť,

b) zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom,

c) zaistenie bezpečia obete,

d) zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní pre osoby uvedené v článku 3 ods. 2., citujem: „Riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informujú zákonných zástupcov, opatrovníka, osoby, ktorým súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti alebo do starostlivosti budúcich osvojiteľov (ďalej len „osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa“) alebo zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu o preventívnych činnostiach školy. Pri realizácii preventívnych činností školy riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ venujú zvýšenú pozornosť efektivite týchto činností. Za efektívnu stratégiu v príslušnej oblasti sa nepovažujú jednorazové činnosti, kultúrne podujatia, moralizovanie a zastrašovanie.

To je všetko pre obeť.

AGRESOR

a) odporúčanie zákonným zástupcom agresora vyhľadať odbornú starostlivosť centra,
b) preloženie agresora do inej triedy alebo do inej výchovnej skupiny, ak je agresor schopný stále ohrozovať svoje okolie, („vynikajúce opatrenie“)
c) uloženie opatrenia vo výchove podľa § 58 ods. 2 a 3 zákona. (už dávno neplnia svoju funkciu)

To je všetko pre agresora.

Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc!

Riaditeľ školy je povinný oznámiť orgánom činným v trestnom konaní podozrenie, že žiak sa dopustil:
a) šikanovania,
b) spáchania trestného činu uvedeného alebo opakovane páchal priestupky v súvislosti so šikanovaním.

4. SPOLUPRÁCA ŠKOLY

Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete a s rodinou agresora.

Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií.

Riaditeľ školy môže odporučiť zákonným zástupcom agresora a osobám, ktoré sa osobne starajú o dieťa alebo zariadeniu, v ktorom je umiestnený na základe rozhodnutia súdu, umiestniť agresora na dobrovoľný diagnostický pobyt do diagnostického centra alebo do liečebno-výchovného sanatória.(radšej to nekomentujem)

O úkonoch podľa tohto článku osoba poverená riaditeľom školy vyhotovuje zápis, z ktorého po jednom vyhotovení poskytne každej zo zúčastnených osôb.

5. CHYBY PRI VYŠETROVANÍ ŠIKANOVANIA

Kolář (2011) hovorí o nasledovných chybách pri vyšetrovaní:
– učitelia nerozlišujú riešenia pri počiatočných a pokročilých štádiách šikanovania,
– neberú pri vyšetrovaní ohľad na traumu a mlčanlivosť obete,
– berú vážne falošných svedkov nastrčených hlavným agresorom,
– bezprostredne sa konfrontuje výpoveď obete s výpoveďou agresora,
– učiteľ začne vyšetrovať šikanovanie priamo v triede,
– riaditeľ začne vyšetrovanie naraz so všetkými aktérmi šikanovania aj s ich rodičmi
a pedagógmi,
– odporučia obeti namiesto toho, aby to riešili, aby zmenila školu, prípadne je preložená do druhej triedy. („dokonalé riešenie“, ale úplne bežné)

Volám sa Ivan Švajlen, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 53. Školstvo je moja vášeň, a preto píšem články o tom, čo ste možno o školstve nevedeli. Našu stranu môžete podporiť lajkom TU a na Instagrame TU

Rovnosť šancí v školstve 

Ak sa vám text páčil, podporte ho zvýšením karmy pod blogom, zvýšite tak jeho čítanosť.  

Ďakujem.

 

 

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Už ste čítali?